Επιστροφή deutsch english français türkçe español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Εκτύπωση


 

Alvis 12/70 Special Kompressor "Boattail" Αριθμός πλαισίου385ALV40
Τιμή: 179.900 €
Πρώτη άδεια κυκλοφορίας: 00.12.1937
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 6.900 χιλ.
Είδος καυσίμου: Σούπερ
Επίπεδο εκπομπής καυσαερίων: 98 - Oldtimer
Κυβισμός: 1.852 κυβικά εκατοστά
Χρώμα: Κόκκινο
Χρώμα εσωτερικού αυτοκινήτου: Κόκκινο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Μετάδοση κίνησης: Οπισθοκίνηση
Κατηγορία: Ρόοντστερ
Είδος οχήματος: Αυτοκίνητα αντίκες
Κύλινδρος: 4
Πόρτες: 2
Καθίσματα: 2
Umweltplakette: nicht erforderlich

Εικόνα σε νέο παράθυρο

weitere Bilder

 
Σημαντικότερα μέρη εξοπλισμού
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων
 
Σύνολο χαρακτηριστικών
Εσωτερικός χώρος/καθίσματα
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων

Παρατήρηση εμπόρου

1937 | ALVIS 12/70 | SPECIAL KOMPRESSOR BOATTAIL

Der Alvis 12/70 wurde in verschiedenen Karosserie-Varianten gebaut, so als Limousine oder auch – wie das hier angebotene Fahrzeug – als Boattail, der auch zur ‚Mille Miglia’ zugelassen ist. Der Motor des Alvis 12/70, mit oben liegender Nockenwelle, wurde auch in vielen spδteren Alvis-Fahrzeugen eingesetzt, u. a. in den ‚Silver-Eagle-Modelle’.

Das von uns angebotene Fahrzeug errang mit Dennis Hawkins / England, zahlreiche Siege in Goodwood, Silverstone und Oulton-Park.

FARBEN | INTERIEUR
 • Lackierung dunkelrot
 • Interieur Vollleder dunkelrot
AUSSTATTUNG
 • 1852 ccm | 125 PS | 4 Zylinder
 • Schaltgetriebe
 • RHD
 • Reifen DUNLOP Racing
INFORMATIONEN
 • Motor und Fahrwerk 2015/2016 mit Originalteilen όberholt
 • Kompressor 2012 komplett όberholt
 • Auspuffanlage neu
 • Wasserpumpe, Anlasser und Lichtmaschine neu
 • Kόhler όberholt
 • Thermostatgesteuerter Lόfter montiert
 • Fahrzeug war bis 2007 in England angemeldet bzw. gefahren
 • Englische Rennhistorie ist dokumentiert
 • Zahlreiche Siege in Goodwood, Silverstone Oulton-Park
 • Das Fahrzeug ist: „Ready for racing“!
DOKUMENTE
 • GB | Englische Papiere vorhanden
 • D | Deutsche H-Zulassung und neue HU vorhanden
 • Unsere Fahrzeug Nr. 385ALV40

Weitere interessante Klassiker finden Sie auf unserer Homepage, www.lola-motor-cars.de. Dort finden Sie bis zu 30 Bilder von den Fahrzeugen. Noch mehr Bilder, Detailaufnahmen und Bilder auf der Hebebόhne, senden wir Ihnen gerne auf Anfrage, per Email zu. Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtόmer vorbehalten. Verkauf im Kundenauftrag. Differenzbesteuerung laut § 25a UStG.

Unsere Φffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 und Samstag von 09.00 bis 14.00. Wir bitten freundlichst um Terminabsprache. Unsere Ausstellungsrδume befinden Sie sich 12 km von der Autobahn A8 Mόnchen via Stuttgart, und 14 km von der Autobahn Wόrzburg via Fόssen entfernt. Mit Gόnzburg haben wir eine InterCity-Station und die Flughδfen Mόnchen, Stuttgart oder Memmingen sind nur 100 km entfernt.

Transport: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot fόr eine Anlieferung in geschlossenen oder offenen LKW.

Verkauf Ihres Klassikers: Sie wollen einen Klassiker oder Ihre Sammlung verkaufen? Gerne beraten wir Sie und όbernehmen den Verkauf. Diskret, ohne Kosten, Arbeit und Δrger fόr Sie! Rufen Sie uns an +49 (0)9073 800.190.
VEHICLE DESCRIPTION | ENGLISH | FRANCAISE | ITALIANO | DEUTSCH |

1937 | ALVIS 12/70 | SPECIAL COMPRESSOR BOATTAIL

The Alvis 12/70 was built in various body variants, as a sedan or -
like the car offered here - as a Boattail, which is also approved for
the 'Mille Miglia'. The engine of the Alvis 12/70, with overhead
camshaft, was also used in many later Alvis vehicles, eg in the
'Silver Eagle models'.

The vehicle we offered won with Dennis Hawkins / England, numerous
victories in Goodwood, Silverstone and Oulton Park.

COLORS INTERIOR

• Paintwork dark red
• Interior full leather dark red

EQUIPMENT

• 1852 ccm | 125 hp 4 cylinders
• Manual gearbox
• RHD
• Tire DUNLOP Racing

INFORMATION

• Engine and chassis 2015/2016 with original parts overtaken
• Compressor 2012 completely overhauled
• Exhaust system new
• Water pump, starter and alternator new
• Cooler overhauled
• Thermostat-controlled fan mounted
• Vehicle was registered or driven in England by 2007
• English racing history is documented
• Many wins in Goodwood, Silverstone Oulton Park
• The vehicle is: "Ready for racing"!

DOCUMENTS

• GB | English papers available
• D | German H approval and new HU available
• Our vehicle No. 385ALV40

Other interesting classics can be found on our website,
www.lola-motor-cars.de. There you will find up to 30 pictures of the
vehicles. To see more pictures, detail shots and images on the lift,
we can send you on request, by e-mail. Offer is open. Intermediate
and
mistakes reserved. Customer order. Differential taxation according to
§ 25a.

Our opening times are from Monday to Friday 09:00 to 18:00 and
Saturday 09:00 to 14:00. We kindly ask you to appointment. Our
showrooms You are 12 km from the motorway A8 Munich via Stuttgart,
and
14 km from the motorway Wόrzburg via Fόssen. With Gunzburg we have an
intercity station and the airports in Munich, Stuttgart or Memmingen
are only 100 km away.

Transport: We are happy to make you an offer for a delivery in closed
or open trucks.

Selling your classic: you want to sell a classic or your collection?
We will advise you and take over the sale. Discreet, without cost,
work and trouble for you! Call us at +49 (0) 9073 800 190.DESCRIPTION DU VΘHICULE | FRANCAISE

1937 | Alvis 12/70 | SPECIAL KOMPRESSOR Boattail

Le Alvis 12/70 a ιtι construit en diffιrentes variantes du corps,
comme une berline ou mκme - comme la voiture offerte ici - comme
Boattail, qui est aussi le « approuvι Mille Miglia. Le moteur de la
Alvis 12/70, avec arbre ΰ cames en tκte, a ιgalement ιtι utilisι dans
de nombreux vιhicules plus tard Alvis, u. A. Dans les modθles Silver
Eagle.

Le vιhicule offert par nous gagnι avec Dennis Hawkins / Angleterre,
de
nombreuses victoires ΰ Goodwood, Silverstone et Oulton Park.

COULEURS | INTΙRIEUR

• peint rouge foncι
• Intιrieur en cuir noir pleine

CARACTΙRISTIQUES

• 1852 cc | 125 ch | 4 cylindres
• Manuel
• RHD
• Pneus DUNLOP Racing

INFORMATION

• Moteur et chβssis 2015/2016 remaniιs avec des piθces
d'origine
• Compresseur 2012 complθtement refondu
• Nouveau systθme d'ιchappement
• pompe ΰ eau, alternateur et dιmarreur nouveau
• Cooler pas ΰ jour
• Ventilateur Thermostat ΰ commande montι
• Vιhicule a ιtι enregistrι ΰ 2007 en Angleterre et a dιmιnagι
• histoire de la course anglaise est documentιe
• De nombreuses victoires ΰ Goodwood, Silverstone Oulton Park
• Le vιhicule est « prκt pour la course »!

DOCUMENTS

• GB | journaux anglais disponibles
• D | H-approbation allemande et nouvelle HU disponible
• Notre vιhicule ne 385ALV40.

D'autres classiques intιressants peuvent κtre trouvιs sur notre site
Web, www.lola-motor-cars.de. Vous y trouverez jusqu'ΰ 30 photos des
vιhicules. Pour voir plus de photos, plans de dιtail et des images
sur
l'ascenseur, nous pouvons vous envoyer sur demande, par e-mail. Offre
non contraignant. Entre les ventes et les erreurs. Pour la clientθle.
Taxation diffιrentielle selon § 25a.

Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi ΰ 18h00 et 09:00
samedi 09:00-14h00. Nous vous demandons de bien vouloir rendez-vous.
Nos salles d'exposition Vous κtes ΰ 12 km de l'autoroute A8 Munich
via
Stuttgart, et ΰ 14 km de l'autoroute Wόrzburg via Fόssen. Avec
Gunzburg nous avons une station d'interurbains et les aιroports de
Munich, Stuttgart ou Memmingen sont ΰ seulement 100 km.

Transport: Nous sommes heureux de vous faire une offre pour une
livraison en camions fermιs ou ouverts.

La vente de votre classique: vous voulez vendre un classique ou votre
collection? Nous allons vous conseiller et prendre en charge la
vente.
Discret, sans frais, le travail et la peine pour vous! Appelez-nous
au
+49 (0) 9073 800 190.


DESCRIZIONE DEL VEICOLE | ITALIANO

1937 | ALVIS 12/70 | SPECIALE KOMPRESSOR Boattail

L'Alvis 12/70 θ stato costruito in diverse varianti di carrozzeria,
come ad esempio una berlina o addirittura - come l'auto offerto qui -
come Boattail, che θ anche il 'approvato Mille Miglia. Il motore
della
Alvis 12/70, con albero a camme in testa, θ stato utilizzato anche in
molti in seguito veicoli Alvis, u. A. Nei modelli Silver Eagle.

Il veicolo offerto da noi vinto con Dennis Hawkins / Inghilterra,
numerose vittorie a Goodwood, Silverstone e Oulton Park.

COLORI | INTERNI

• rosso scuro verniciato
• Interni piena pelle scura

CARATTERISTICHE

• 1852 cc | 125 CV | 4 cilindri
• Manuale
• RHD
• pneumatici DUNLOP corsa

INFORMAZIONI

• Motore e telaio 2015/2016 revisionati con ricambi originali
• Compressor 2012 completamente revisionata
• Nuovo sistema di scarico
• pompa dell'acqua, l'alternatore e motorino di avviamento
nuovo
• raffreddamento obsoleto
• ventilatore a termostato montato
• veicolo θ stato registrato al 2007 in Inghilterra e si
trasferisce
• inglese storia delle corse θ documentata
• numerose vittorie a Goodwood, Silverstone Oulton Park
• Il veicolo θ "Pronto per le corse"!

DOCUMENTI

• GB | giornali inglesi disponibili
• D | Tedesco H-approvazione e nuova HU disponibili
• Il nostro veicolo n. 385ALV40

Altri classici interessanti si possono trovare sul nostro sito web,
www.lola-motor-cars.de. Vi si possono trovare fino a 30 foto dei
veicoli. Per vedere altre immagini, colpi di dettaglio e le immagini
sul sollevatore, siamo in grado di inviare, su richiesta, via e-mail.
L'offerta non θ vincolante. Tra le vendite e gli errori. Ordine del
cliente. tassazione differenziata secondo § 25a.

I nostri orari di apertura sono dal Lunedi al Venerdμ 9:00-18:00 e
Sabato 9:00-14:00. Vi preghiamo di appuntamento. I nostri showroom Si
sono 12 km di distanza dall'autostrada A8 Monaco via Stoccarda, e 14
km dall'autostrada Wόrzburg via Fόssen. Con Gunzburg abbiamo una
stazione intercity e gli aeroporti di Monaco di Baviera, Stoccarda o
Memmingen sono solo 100 km di distanza.

Trasporti: Siamo felici di farvi un'offerta per una consegna in
camion
chiusi o aperti.

Vendere la propria classico: si vuole vendere un classico o la vostra
collezione? Vi consiglieremo e prendere in consegna la vendita.
Discreto, senza costi, lavoro e fatica per voi! Chiamaci al numero
+49
(0) 9073 800 190.
 
Άλλες φωτογραφίες
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Στοιχεία εμπόρου

LOLA MOTOR CARS GmbH
Adalbert-Stifter-Straίe 8
Γερμανία - 89423 Gundelfingen a d Donau
Κος Erwin Hildenbrand


Τηλέφωνο 1: +49 (0)9073 800190
Τηλέφωνο 2: +49 (0)172 9232739
Φαξ:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@lola-motor-cars.de
Alvis 12/70 Special Kompressor "Boattail" Αριθμός πλαισίου385ALV40
 
Όνομα / Διεύθυνση : *
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: *
 
Τηλέφωνο: *
Κατά τη διάρκεια της ημέρας Τα βράδια
 
Φαξ:
 
Κινητό τηλέφωνο:
 
Ενδιαφέρομαι για: ένα ραντεβού για την επιθεώρηση του αυτοκινήτου / δοκιμαστική οδήγηση
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα
άλλες προσφορές όσον αφορά στην ίδια κατηγορία οχημάτων
 
Άλλες ερωτήσεις:
 
 
CAPTCHA
Refresh Captcha
 
Code: *
 
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα κενά που επισημαίνονται με *! Ευχαριστώ
 
 
Alvis 12/70 Special Kompressor "Boattail" Αριθμός πλαισίου385ALV40
Επιστροφή deutsch english français türkçe español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Εκτύπωση
ein Produkt von CarCopy.com